ÇEKUD Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği

1999 yılında çeşitli meslek gruplarından oluşan Çevre Gönüllüleri tarafından İstanbul’da kurulan ÇEKUD, 8 milyar insanı hedef alan çalışmaları ile çevre bilincini artırmaya, çevre ahlakını geliştirmeye, çevreye duyarlı bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyor.
ÇEKUD
Yapılan etkinliklerle, çevre sorunlarının temelinde yatan yanlış insan davranışlarının düzeltilmesine ve doğanın korunmasında sosyal çevrenin önemine dikkat çekilirken, insana ve doğaya sevgi besleyen, ahlaki değerleri önemseyen, benlik duygularını kontrol altına almış, tasarruf ve sade yaşam kültürünü benimsemiş, kritik ve analitik düşünce yapısındaki fertlerden oluşan bir sosyal çevre hedefleniyor.

ÇEKUD, Küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle artık geniş kitlelerin ilgi alanına girmiş bulunan çevre sorunlarını çözmek için en ideal yolun bilinçlendirme ile birlikte sürdürülmesi gereken ağaçlandırma çalışmaları olduğuna inanıyor.

Yaşanabilir çevreye somut katkı anlamında, yanan ve yok olan ormanlarımızı yeniden kazanmak amacıyla her yıl ağaçlandırma kampanyaları düzenleyerek yüzbinlerce fidanın toprakla buluşmasına öncülük eden ÇEKUD, başlattığı ‘Minik Ellerden Büyük İşler; Tohumdan Fidana’ projeleriyle öğrencilerin kendi fidanlarını yetiştirmelerine olanak sağlıyor.

Kamuoyuna açık olarak yapılan dikimlere, halkın ve özellikle öğrencilerin katılımını sağlamaya çalışıyor; şehir merkezlerinde beton yapılar arasında yaşayan insanların, kendi elleriyle toprağa dikecekleri birer fidan ve onun hatırasına doğada geçirecekleri birer günün onlarda güzel bir anı olarak kalacağını düşünüyor.

Her yıl yaptığı çevre temalı yarışmalar ile çevre bilinci aşılamaya çalışan ÇEKUD, çevre duyarlılığını teşvik edici yüzlerce ödül veriyor.

Çevre problemlerinin temelinde yanlış tüketim alışkanlıkları ve israf olduğuna inanan ÇEKUD, Aşırı tüketim ve israfa dayalı alışkanlıklar herkesin en temel ihtiyacı olan yemekte başladığı inanıyor ve kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla başlattığı ‘Sofrada Sıfır Artık’ kampanyası çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre sorunlarına bilimsel verilerin ve manevi değerlerin ışığında çözüm yolları arayan, temiz çevre için temiz bilginin yaygınlaştırılmasına ayrıca önem veren ÇEKUD, kamuoyunu bilgilendirici yayın ve açıklamalarını basın bildirileri aracılığı ile duyururken, binlerce ziyaretçisi ve takipçisi olan web sitesi, sosyal medya organları aracılığı ile halk ile doğrudan temas kuruyor.

Osmanlı ve Çevre

Çevre ve Kültür Değerlerinin Korunmasında Gönüllü Kuruluşların Önemi

İstanbul’un Çevre Sorunları

Ulusal Çevre Politikamız

Türkiye’nin Çevre Problemleri ve Siyasi Partilerin Çözüm Önerileri

Su ve Çevre

Siyanürlü Altın Gerçeği

Türkiye’nin Gözü Nükleerde

Kur’an Perspektifinden Çevre

Yeşil Pazarlama ve Tüketim Farkındalığı

Sakarya Üniversitesi Disiplinlerarası Çevre Kongresi

Türkiye ve İstanbul’un Su Politikaları

Enerjinin Stratejik Önemi

Karabük Üniversitesi Tüketim Toplumu ve Çevre Sempozyumu

Gaziantep Üniversitesi ve Kalyoncu Üniversitesi Çevre ve Ahlak Sempozyumu

Gümüşhane Üniversitesi Uluslararası Katılımlı Çevre Sempozyumu

gibi başlıklar altında gerçekleştirilen bir dizi konferans, seminer,panel ve sempozyumlar kamuoyunda oldukça ilgi ve dikkat çekici bulunuyor.

E-Atık projesiyle, Türkiye genelinde eski, kullanılmayan veya çalışmayan elektronik atıkları ücretsiz olarak toplamayı hedefleyen ÇEKUD ;öncelikli olarak okullar tarafından verilen e-atıkların geri kazanımı sağlayıp bunu öğrencilere verdiği seminerler ile topluma yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Doğal mirasımızı tanıtmak, sağlıklı yaşama öncülük etmek isteyen ÇEKUD, doğal çeşitlilik ve endemik türleri görmek için doğal sit alanlarına, baharın güzelliğini hissetmek için doğal sulak alanlara, tarihi ve kültürel çevre mirasımızı görmek için tarihi mekânlara geziler düzenliyor.

Çevre sorunlarını inceleyip araştıran ÇEKUD, kamuoyunu aydınlatıcı raporlar hazırlıyor:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde; “Ülkemizde Yaşanan Çevre Sorunlarının Araştırılarak Sürdürülebilir Çevre Politikası İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla” kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’na “Çevre sorunları ve bu sorunlara ilişkin alınması gereken önlemler” hakkında 17 Temmuz 2008 tarihinde sunulan rapor,

Hidroelektrik Santrallerin ülke gündeminde yol açtığı tartışmalara çözüm üretmek, sorunları yerinde incelemek, uzmanlardan görüş almak, konunun halk, kamu sektörü , özel sektör ve sivil toplum taraflarını dinlemek amacıyla yapılan inceleme, araştırma gezisi sonucu hazırlanan ve Ekim 2010 tarihinde Kamuoyuna sunulan rapor,

2011 yılı Kütahya Eti Gümüş İşletmesi baraj kazası hakkında perde arkasındaki gerçeklere ışık tutmak amacıyla Kütahya Eti Gümüş İşletmesi’ne yapılan inceleme gezisi ve hazırlanan rapor,

2012 yılında TBMM Dilekçe Komisyonu Ekmek İsrafını Önleme Alt Komisyonu’na sunulan ‘Ekmek İsrafının Önlenmesi Konusunda ÇEKUD’ün Görüşleri’ başlıklı rapor bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Kamu Yararına Çalışan Dernek Statümüz

ÇEKÜD-Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği, 05.11.2012 tarih ve 2012-39/37 No.lu Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanın onayıyla Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü kazanmıştır.

Kamu Yararına Çalışan Statüsü”, kamuya faydalı olan, devletin işini kolaylaştıran ve yaptığı faaliyetlerle devletin yükünü hafifleten kurumlara takdir edilen bir statüdür.

Bu statü; ilgili Bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi, Bakanlar Kurulunun Kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile verilmektedir.

Kamu yararına çalışma statüsü derneklerin bağışçılarına malî anlamda kolaylıklar sağlamaktadır.

193 sayılı G.V.K.’nun 89/4. Md. uyarınca, kamu yararına çalışan derneklere yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar vergi matrahından indirilebilir.

Kamu Yararı İçişleri Bakanlığı Kararı